Giới thiệu Trung tâm Việt - Nhật

Trung tâm Giao lưu Nghiên cứu và Hợp tác khoa học xã hội Việt Nam – Nhật Bản (tên viết tắt là: Trung tâm Việt-Nhật) được thành lập ngày 26/3/2009 theo Quyết định số 405/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và ngày 03/5/2013 được thành lập lại theo Quyết định số 627/QĐ-KHXH của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.Trung tâm Việt - Nhật chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời chịu sự quản lý Nhà nước của các cơ quan chức năng khác về lĩnh vực công tác có liên quan đã được pháp luật quy định; có chức năng đào tạo, tư vấn, tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, giao lưu nghiên cứu về các vấn đề khoa học xã hội Việt Nam – Nhật Bản; tham gia công tác dịch thuật theo quy định.Trung tâm Việt – Nhật là đơn vị có thu, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí, hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; có trụ sở chính tại tầng 12, Tòa nhà Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu giai, Ba Đình, Hà Nội.Trung tâm Việt – Nhật có các nhiệm vụ:

  • Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam các chương trình đề tài, kế hoạch công tác 5 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  • Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếng Nhật cho các cán bộ nghiên cứu trẻ, sinh viên, học sinh và những người có nguyện vọng học tiếng Nhật và nâng cao trình độ hiểu biết về Nhật Bản.
  • Thực hiện các dịch vụ tư vấn và tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu trẻ, sinh viên và học sinh Việt Nam sang Nhật Bản nghiên cứu, học tập, và làm việc.
  • Liên kết với các nhà nghiên cứu, giáo dục Nhật Bản tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu chung đáp ứng nhu cầu cấp thiết mà hai bên cùng quan tâm. Đồng thời, tổ chức giới thiệu và tạo điều kiện cho các đối tác Nhật Bản sang nghiên cứu, tìm hiểu Việt Nam ở một số lĩnh vực khoa học xã hội theo luật định.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
  • Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài sản, kinh phí của Trung tâm theo đúng quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.